Нормативная база для экологов

ГКД

ГКД 34.02.305––2002. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от энергетических установок. Методика определения. (УДК 662.611:66.074.3. Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення.

ГОСТ/ДСТУ

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 2.317-69* Аксонометрические проекции.

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ДСТУ 3910-99 "Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій".

ДСТУ 3911-99 "Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги".

ГОСТ 25757-83 "Пылеуловители инерционные сухие. Типы и основные параметры". ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2004 Enviromental management systems - Requirements with guidance for use), Київ Держспоживстандарт України, 2006 р.

ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002 Guielines for quality and|or enviromental management system audition), Київ Держспоживстандарт України, 2003 р.

ДСТУ 2195—99 (ГОСТ 17.9.0.2-99)"Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін".

ГОСТ 17.2.4.06-90 "Охрана природы.Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения".

 ДБН

ДБН Б.2.4-3-95 Державні будівельні норми України. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств.

ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування.

ДБН Планировка и застройка городских и сельских поселений.

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

Зміна №1 до ДБН А.2.2-1-2003* «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств будинків в споруд», розроблений в замін ДБН А.2.2-1-2003.

Закони

Закон України "Про тваринний світ".

Закон України "Про природно-заповідний фонд України".

Закон України "Про пестициди і агрохімікати".

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища ".

Закон України "Про основи містобудування".

Закон України "Про захист конституційних прав громадян на землю".

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Закон України "Про рослинний світ".

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

Закон України "Про відходи".

Закон України "Про екологічний аудит".

Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

Закон України "Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами".

Закон України "Про металобрухт".

Закон України "Про охорону земель".

Закон України "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".

Закон України "Про хімічні джерела струму".

КНД

КНД 211.2.3.063-98 Керівний нормативний документ. "Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція.".

Кодекси

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 Листи

Лист від 28.01.2008 р. N 1425/7/15-0817 Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі "Про особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2008 році".

Лист від 22.01.2008 р. N 613/5/15-0816 "Щодо сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів".

Лист від 27.05.2008 р. N 15/2-3-319 "Щодо дотримання природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами".

Лист від 22.07.2004 р. N 31/20/1-5 "Щодо обліку викидів ртуті".

Лист від 23.09.2009 р. N14582/10/10-09 "Про підвищення ефективності робіт з державного управління в галузі охорони атмосферного повітря".

Лист від 05.10.2009 р. № 15494/20/10-09 Державним екологічним інспекціям територіальних органів та спеціальним підрозділам Мінприроди "Щодо скасування листів-роз'яснень щодо постанови КМУ від 20.06.95 N 440".

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2008 р. № 1270/11/10-08 ПП "Науктехпром" "Щодо надання роз’яснень у галузі охорони атмосферного повітря".

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.01.2009 № 1127/11/10-09 "Щодо надання роз’яснень у галузі охорони атмосферного повітря".

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.05.2004 № 4539/17/1-8 "Про роз’яснення окремих положень "Інструкції про розгляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів".

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.03.2010 № 3337 "Щодо надання роз’яснення стосовно строку видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря".

 Методики

Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязненных веществ от основного технологического оборудования предпиятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье жив-го происх-я(мяс-ты, клеевые, жел. з-ды).

Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86.

Методические указания по нормированию, учету и контролю выбросов загрязняющих веществ от хлебопекарных предприятий. Москва, 1996г.

Методические рекомендации по установлению границ санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов, групп предприятий, производственных зон в условиях высокоплотной и жилой застройки.

Методические рекомендации. Установление границ и площадей, общих санитарно-защитных зон промышленных узлов и групп предприятий.

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров.

Определение опасности предприятия и ширины его СЗЗ с помощью номограммы.

Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий, групп предприятий.

Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами.

Правила расчета выбросов при производстве металлопокрытий гальваническим способом.

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от неорганизованных источников для предприятия ПНО Якуталмаз.

Временные рекомендации "Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы".

Методическое издание. Практикум по лицензированию сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения опасных отходов.

Методика расчета выделений(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов(по величинам удельных выделений).

Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности.

Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты (Уточненная редакция).

Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від котлів комунального сектору потужністю менше 50 МВт. Методика визначення.

Сборник удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Методические указания по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями Министерства бытового обслуживания РСФСР, 1989 г.

Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994г.

Методика проведения инвентаризаци выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий(расчетным методом). 1998г.

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 1995р.

Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения (мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы). Москва, 1997г.

Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро -, газозварювання, наплавлювання електро -, газорізання та напилювання металів. Київ, 2003р.

Методика расчета выделений (выбросов)загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов(на основе удельных показателей),1997г.

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного комплекса. М., 1992 г.

Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М.: Минрыбхоз СССР, 1990.

Методические рекомендации по разработке, оформлению и содержанию раздела рабочего проекта "Охрана атмосферного воздуха от загрязнения" и удельные выделения и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для предприятия хлебопекарной и макаронной промышленности. Новосибирск, 1990г.

Временные методические указания по определению выбросов загрязняющих атмосферу веществ от объектов очистных сооружений 0212.13-97.

Накази

Наказ №108 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ... ".

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.11.2007 р. № 12052/11/10-07 "Щодо роз’яснень у галузі охорони атмосферного повітря".

Наказ від 19 червня 2002 року N 232 "Про затвердження переліків галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР".

Наказ Державного комітету статистики України від 3 червня 2008 року N 172 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища".

Наказ Державного комітету статистики України від 20 жовтня 2008 року N 396 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)".

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 7 липня 2008 року N 342 "Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення".

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 вересня 2008 року N 464 "Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства".

Коментар до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.09.2008 N 464 "Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства ".

Наказ Державного комітету статистики України від 13 листопада 2008 року N 452 "Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів".

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року N 41 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання".

Наказ Державного комітету статистики України від 6 вересня 2000 року N 293 "Про затвердження методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності".

Наказ Державного комітету статистики України від 9 грудня 2003 року N 439 "Про затвердження типової форми первинної облікової документації з обліку заходів щодо охорони атмосферного повітря N ПОД-2".

Наказ Державного комітету статистики України від 30 квітня 2004 року N 252 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря".

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.95 № 7 "Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві".

Наказ Міністерства екології та природніх ресурсів України № 177 від 10.05.2002 "Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря".

Наказ Державного комітету статистики України від 30 грудня 2004 року № 674 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) (річна) та № 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря".

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 104 від 14.03.2002 "Про затвердження Переліку речовин, які входять до "твердих речовин" та "вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір".

Постанови

Постанова від 19 березня 2008 р. N 212 Київ "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)".

СанПіН

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

N 6025-91 от 21.10.91 Дополнение 3 к СанПиН от 4 июля 1988 г. N 4630-88.

ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення". Київ, 1999.